Välitystuomion täytäntöönpanon kieltäminen

TIEDOTE 13.11.2018

Välitystuomion täytäntöönpanon kieltäminen

Morenia Oy on vaatinut Helsingin käräjäoikeutta määräämään välimiesmenettelylain 44 §:n perusteella, ettei 15.1.2016 annettua välitystuomiota FAI 40/2014 ja 30.6.2017 annettua välitystuomiota FAI 42/2016 saa panna täytäntöön.

Täytäntöönpanon kieltäminen oli ehdottoman tärkeätä, jotta Morenia Oy:n 26.2.2016 ja 26.9.2017 vireille panemat välitystuomioiden kumoamiskanteet ja välimiehen palkkion ja kulujen kiistämistä koskeva kanne tulisivat tutkituiksi ja ratkaistuiksi.

Välitystuomioiden täytäntöönpano tuli kieltää, jotta sellaisten välitystuomioiden perusteella, jotka tulivat välimiehen jääviyden johdosta kumotuiksi, ei voi hakea ulosmittausta Morenia Oy:n omaisuuteen tai hakea Morenia Oy:tä konkurssiin.

 

Väliaikainen päätös 29.6.2018

Helsingin käräjäoikeus on 29.6.2018 antanut vastapuolta kuulematta väliaikaisen päätöksen, jolla se on kieltänyt kyseisten välitystuomioiden täytäntöönpanon.

 

Morenian vaatimus asiakirjan esittämisvelvollisuudesta 15.6.2016, 31.10.2016 ja 19.1.2017

Morenia Oy on käsiteltävänä olevassa asiassa vaatinut, että Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä välimies Jan Ollilan 15.1.2016 antama

välitystuomio asiassa FAI 40/2014 kumotaan. Ollila oli Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab:n osakkaana ja hallituksen jäsenenä ollut jäävi toimimaan välimiehenä asiassa, jossa Morenia Oy:n

vastapuolena oli Suomen valtion omistama MH-Kivi Oy ja Metsähallitus. Ollilan edustama asianajotoimisto oli ennen välimiesmenettelyä ja sen aikana hoitanut useita valtiolta saamiaan toimeksiantoja.

Morenia Oy on vaatinut muun muassa, että käräjäoikeus velvoittaa Jan Ollilan ja Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab:n toimittamaan käräjäoikeudelle laskut, jotka D & I on 1.1.2009-31.12.2016 välisenä aikana osoittanut Suomen valtiolle, mukaan lukien valtion ministeriöt, valtion virastot, valtion laitokset, valtion yksiköt, valtion orgaanit sekä valtion liikelaitoksille, Metsähallitukselle ja Senaattikiinteistölle sekä kaikille ns. valtion yhtiöille, joiden osakkeista Suomen valtio omistaa yli 50 %, jotka Morenia Oy on lausumassaan yksilöinyt.

 

Helsingin käräjäoikeuden päätös asiakirjan esittämisvelvollisuudesta 5.11.2018

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Morenian vaatimuksen asiakirjan esittämisvelvollisuudesta.

 

Välitystuomion täytäntöönpanon kieltäminen päätös 12.11.2018

Helsingin käräjäoikeus on 12.11.2018 päätöksellään kumonnut 29.6.2018 tehdyn päätöksen ja hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

 

Morenia Oy:n vaatimus asiakirjojen esittämisestä valtion yksiköille ja yhtiöille

Morenia Oy tulee jättämään Helsingin käräjäoikeuteen käsiteltäväksi vaatimuksen, jonka mukaan valtion yksiköt ja yhtiöt joutuvat toimittamaan tarvittavat asiakirjat liikesuhteistaan välimiehenä toimineen Jan Ollilan sekä asianajotoimisto Dittmar&Indreniuksen kanssa. Vaikkakin Morenian Oy:n hallussa on jo mittava määrä ko. todistusaineistoa, on niiden esittäminen tarpeen, jotta käräjäoikeus tekee aikanaan päätöksen kaiken asiassa esitettävissä olevan selvityksen perusteella.

 

Morenia Oy:n vaatimus välitystuomioiden kumoamiseksi

Helsingin käräjäoikeus antanee päätöksensä asiasta tammikuun 2019 aikana. Tätä ennen Morenia Oy tulee hakemaan käräjäoikeudelta uudestaan täytäntöönpanon kieltoa uuden näytön perusteella.

 

Morenia Oy:n tilanne

Yhtiö on jatkanut liiketoimintaansa edelleen kannattavasti. Kuluneena vuotena on toimitettu muun muassa runsain mitoin radanrakentamisen, asfaltin ja betonin kiviaineksia sekä jälleenmyynti- että noutopaikkojen kiviaineksia. Morenia käyttää mittaus-, suunnittelu-, jalostus-, laadunvalvonta-, kuormaus ja kuljetustoiminnassa pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita koko maan alueella. Morenia Oy tahtookin kiittää jo tässä vaiheessa vuotta asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta kaudesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Vireillä olevien oikeusprosessien tavoitteena on ollut turvata ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön työpaikat sekä jatkaa Morenian ja sen yhteistyökumppaneiden kannattavia liikesuhteita. Nyt kuitenkin Helsingin käräjäoikeuden tekemät Morenia Oy:n näkökulmasta ennenaikaiset päätökset vaarantavat yhtiön tulevaisuuden ja nähtäväksi jäävät Metsähallituksen/Suomen valtion toimet yhtiötä kohtaan. Morenia Oy:n käsityksen mukaan lainmukainen suoja perintätoimille olisi pitänyt olla voimassa, kunnes välitystuomioiden kumoamiskanteet on käsitelty. Yhtiön toiminta keskeytetään toistaiseksi niiltä osin, kuin toiminnan jatkamisesta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai yhtiölle.

Morenian tavoitteena on edelleen kaikkien riitaisuuksien päättäminen ja sovinnon aikaansaaminen.

Morenia Oy on Suomessa ja Itämeren alueella toimiva osakeyhtiö. Morenia Oy jalostaa ja myy maa- ja kallioperän aineksia sekä niistä valmistettuja tuotteita vuositasolla noin 3 miljoonaa tonnia. Liikevaihtomme oli vuonna 2017 noin 10,5 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoa antaa:

Toimitusjohtaja Tapio Maijala